USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

İLAN SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KANGAL DEVLET HASTANESİ’NDEN

SİVAS VALİLİĞİ

İLAN SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KANGAL DEVLET HASTANESİ’NDEN
03-05-2023 00:00
SİVAS
Google News

CİNSİ

BULUNDUĞU YERİ

MAHALLESİ

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ

KİRA SÜRESİ

Yıllık MUHHAMMEN KİRA BEDELİ

Yıllık ve 3 Yıllık ELEKTRİK SU VE ISINMA BED.

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Kantin-Çay ocağı

Kangal Devlet Hastanesi

Gürsel Mah.

96878350

461

1

45 m2

3 YIL

 

(Yıllık) 16258,55   TL

 

Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak

3251,71 TL 

17.05.2023

10:30

Yukarıda özellikleri belirtilen kantin kiralama işi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile Kangal Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdür odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

                İhale 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

                İhale ile ilgili şartname ve ekleri  her gün mesai saatleri içerisinde Kangal Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde görülebilir.

                İhaleye katılacakların en geç ihale saatine kadar:

 1. Kangal Devlet Hastanesi Veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu,
 2. Nüfus Cüzdan Örneği,
 3. Adres Beyannamesi,
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından son bir yıl içinde belgesinin aslı veya tasdikli sureti; (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)
 5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Sabıka Kaydı ile müracaat edebilirler.
 9. Kiralama yapılacak olan taşınmaz malların kiralama bedelleri üzerinden KDV alınmayacaktır.
 10. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Kangal  Devlet Hastanesi Satın Alma servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
 11. İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri Açık Teklif Usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

                 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                 İlan olunur

İstekliler yukarda sayılan belgeleri ihale saatinden önce ihale komisyonuna sunacaklardır.

Kangal Devlet Hastanesi  kantin ihale tarihi      17.05.2023  

#ilangovtrBasın No : ILN01821090