USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

LABORATUVAR CİHAZ VE ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LABORATUVAR CİHAZ VE ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LABORATUVAR CİHAZ VE ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
02-04-2024 00:00
SİVAS
Google News

Laboratuvar Cihaz ve Elektronik Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/442877

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462191398 - 3462191678

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Laboratuvar Cihaz ve Elektronik Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Kalem Laboratuvar Cihaz ve Elektronik Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Herhangi bir tebligat yapılmaksızın sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 17 sıra nolu kalem için teslim süresi 4 ay diğer laboratuvar cihaz ve elektronik malzemeler içinse 3 ay içerisinde teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Aşağıda belirtilen belgeler Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 15,16 ve 17 sıra nolu kalemler için istenmiştir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

1- İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu,
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yetelik Belgesi,
4- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi,

b) İsteklinin, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda

1-Yurt içinde üretimi yapılan malzemeler için, üretici firma tarafından istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesi,
2- Yurt dışından temin edilecek malzemeler için, Üretici firma veya distribütör firma  tarafından istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesi,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise,

1- Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesinden kendi durumuna uygun olan belgeyi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlerin teknik bilgilerinin ve  marka-modellerinin yer aldığı teknik dokümanlar ve orijinal kataloglar ihale tarihinden önce posta yolu ile İdaremize gönderilebilir veyahutta ihale komisyonunun değerlendirmesi için http:/www..........pdf formatında "Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Diğer Belgeler" kısmına da eklenebilir. Katalogların türkçe sunulması zorunlu değildir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02012533