USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

2024 YILI HIRDAVAT MALZEME ALIMI

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI HIRDAVAT MALZEME ALIMI
09-05-2024 00:00
SİVAS
Google News

2024 Yılı Hırdavat Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/561624

1-İdarenin

a) Adı: SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58010 MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462246700

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: 2024 Yılı Hırdavat Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 121 Kalem Hırdavat Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Divriği Devlet Hastanesi, Gemerek Devlet Hastanesi, Gürün Devlet Hastanesi, Kangal Devlet Hastanesi, Sivas Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi, Suşehri Devlet Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri

ç) Süresi/teslim tarihi: Malzemeler peyderpey alınacaktır ancak ihtiyaç duyulması halinde malzemelerin tamamının teslimi de istenebilecektir. Malzemeler ihtiyaca binaen ilgili sağlık tesisinin yazılı siparişini müteakip 15 takvim günü içerisinde siparişi çeken sağlık tesisinin deposuna teslim edilecektir. İdare, yüklenicinin teslim edeceği ürünlerle ilgili olarak teslimat programı, teslimat yeri ve Dağıtım Listesi içerisinde yer alan sağlık tesislerinin ihtiyaç miktarları arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri için alınan 6., 13., 23., 29., 30., 36., 37., 38., 44., 92., 93., 94., 95. ve 96. sözleşmeleri bu birimler için 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. Diğer sağlık tesisleri için 12 (oniki) aylık sözleşme süresi dolana kadar malzeme teslimine devam edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Kadıburhanettin Mh. Demiryolu Cd. No:7 Kat:1 Merkez/SİVAS)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02028333