USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

MOTORLU TAŞIT ÜST DONANIMLARININ İŞÇİLİK VE YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞİ SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ÜST DONANIMLARININ İŞÇİLİK VE YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞİ SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ÜST DONANIMLARININ İŞÇİLİK VE YEDEK PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞİ SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
23-03-2024 00:00
SİVAS
Google News

Motorlu Taşıt Üst Donanımlarının İşçilik ve Yedek Parça Dahil Tamir, Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/343034

1-İdarenin

a) Adı: SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58010 MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462246700

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: Motorlu Taşıt Üst Donanımlarının İşçilik ve Yedek Parça Dahil Tamir, Bakım ve Onarım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 9 Kısım Motorlu Taşıt Üst Donanımlarının İşçilik ve Yedek Parça Dahil Tamir, Bakım ve Onarım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimiz hizmetlerinde kullanılan ambulansların bakım onarım işi, Teknik Şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde yerinde veya yüklenici firmanın iş yerinde yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 8(Sekiz) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 16.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Kadıburhanettin Mh. Demiryolu Cd. No:7 Kat:1 Merkez/SİVAS)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İhaleye teklif verecek isteklilerin  tamir, bakım-onarım hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair yetkili servis belgesini veya yetkili bir yerin bayisi olduğuna dair yetki veya bayilik belgesi olmalıdır.

-İstekli teklif vereceği kısım/kısımlar için kullanılacak olan yedek parça fiyat listesini tevsik edici belgeler ile ihale komisyonuna sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İstekliler teklif ettiği kısımlara göre Kamu ve/veya Özel Sektörde gerçekleştirilen, Klima, Arka Kabin Isıtıcı, Tepe Lambası Sistemleri ve Süspansiyon ( Körük ) Sistemleri tamir, bakım ve/veya onarım işi bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02006902