USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

KAYSERİ – KALIN HATTI KM 563+400-800 ARASI DEPLASE PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

KAYSERİ – KALIN HATTI KM 563+400-800 ARASI DEPLASE PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ
10-05-2024 00:00
SİVAS
Google News

KAYSERİ – KALIN HATTI KM 563+400-800 ARASI DEPLASE PROJESİ HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/582306

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

b) Adresi

:

Istasyon Caddesi 1 58030 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3463460397 - 3462222314

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

KAYSERİ – KALIN HATTI KM 563+400-800 ARASI DEPLASE PROJESİ HAZIRLANMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Proje Hazırlanması İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TCDD 4. Bölge Mıntıkası Kayseri - Kalın Hattı Km 563+400-800 Arası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD Sivas 4.Bölge Toplantı Salonu (1.Kat, 113 Nolu Oda)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Demiryollarında sanat yapısı projelendirilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

ANALİZ-1 Gayrimeskun-meskun sahanın GNSS ölçüm cihazları ve Total Station aleti ile ölçülmesi

2,6%

4,4%

1

ANALİZ-2 Gayrimeskun-meskun arazide uygulama haritalarının hazırlanması (arazide 1 km yol için)

0,1%

0,2%

1

JH-20 Toprak, Küskü ve Yumuşak Kayada Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması

4,1%

6,9%

2

JH-22 Zeminlerde 0.00-30.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılması

9%

15%

6

JH-24 Kayalarda 0.00-100.00 Metre Arasında Sondaj Kuyusu Açılması (Karotlu)

7,3%

12,2%

5

JH-27 0.00-30.00 Metre Arasında Örselenmemiş Numune Alınması

2,2%

3,6%

1

JH-29 0.00-30.00 Metre Arasında yerinde Deney (SPT ve Örselenmemiş Örnek Alınması)

1,4%

2,4%

1

JH-30 30.01 Metreden Daha Derin Yerinde Deney (SPT ve Örselenmiş Önrek Alınması)

0,5%

0,9%

1

JH-34 0.00-30.00 Metre Arasında Presiyometre Deneyi Yapılması

4,5%

7,5%

3

JH-38 Sığ Nokta Etüdü H <= 50 m

1,2%

1,9%

1

JH-39 Derin Nokta Etüdü H > 50 m

2,4%

4%

1

JH-43 Karşılıklı Atışlı, S Dalga Dahil H <= 30 m

1,9%

3,2%

1

JH-44 Karşılıklı Atışlı, S Dalga Dahil H > 30 m

2,4%

3,9%

1

POZ-101 Jeolojik – Jeoteknik – Hidrojeolojik – Jeofizik, Geoteknik Raporları İle Projeleri Ve Gerekli Tüm Araştırma Raporlarının Ve Projelerinin Hazırlanması

17,1%

28,5%

10

Ü.1.2 Dane Boyutu Dağılımının Tayini-İnce Daneli Malzemeler

1,3%

2,1%

1

Ü.1.3 Dane Boyutu Dağılımının Tayini-İri Daneli Karışık Malzemeler (Kuru Metot)

1,7%

2,9%

1

Ü.1.4 Dane Boyutu Dağılımının Tayini-İri Daneli Karışık Malzemeler (Yaş Metot)

2,2%

3,7%

1

Ü.1.5 Tane Boyutu Dağılımının Tayini-Hidrometre Yöntemi (Özgül Ağırlık Dahil)

2,4%

4%

1

Ü.1.6 Atterberg Limitlerinin Tayini-Likit Limit (LL), Plastik Limit (PL) ve Plastisite İndeksi (PI)

1,5%

2,5%

1

Z.1.15 Kademeli Yükleme Yoluyla Ödometre Deneyi (?s, ?n ve Wn Dahil)

1,1%

1,9%

1

Z.1.21 Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini (Örselenmemiş Numune Üzerinde)

0,1%

0,2%

1

Z.1.32 Bilgisayar Kontrollü Cihazda Üç Eksenli Basınç Deneyi ( ?n ve Wn dahil ) Konsolidasyonsuz-Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini (UU)

0,3%

0,5%

1

Z.1.4 Su İçeriğinin Belirlenmesi

0,1%

0,2%

1

Z.1.8 Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi ( Doğrusal Ölçüm Yöntemi )

0,2%

0,3%

1

Z.2.10 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı, Elastisite Modülü ve Poizon Oranı Tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin)

2,3%

3,8%

1

Z.2.16 Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini (Numune Hazırlanarak)

1,8%

2,9%

1

Z.2.19 Nokta Yükü İndeksi Tayini

1,2%

2,1%

1

Z.2.2 Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi

0,6%

1%

1

Z.2.7-2 Boşluk Oranı (E), Porozite(N) ve Yoğunluk Tayini (Geometrik Numunelerde)

1,4%

2,4%

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN02028915