USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

PARK YAPI MALZEMELERİ VE BİTKİ ALIMI İŞİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK YAPI MALZEMELERİ VE BİTKİ ALIMI İŞİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-

PARK YAPI MALZEMELERİ VE BİTKİ ALIMI İŞİ SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
07-06-2024 00:00
SİVAS
Google News

Park Yapı Malzemeleri ve Bitki Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/741815

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SULARBAŞI MAH.KIZILAY SOK.SİVAS BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI KAT:4 NO:6 58040 SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası

:

3462210110 - 3462212552

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Park Yapı Malzemeleri ve Bitki Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 KALEM FARKLI TÜRDE (BETON BORDÜR-PARKE, HAZIR BETON İLE PEYZAJ MALZEMESİ )PARK YAPI MALZEMESİ ALIMI İLE 16 KALEM BİTKİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

PARK YAPI MALZMELERİ : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRTİLEN MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN ŞANTİYE ALANLARI VE FİDANLIK DEPOLARI (MEVLANA MAHALLESİ TÜRKOĞLU SOKAK NO:3 SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FİDANLIK ALANI MERKEZ/SİVAS BİTKİ ALIMI :PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FİDANLIK DEPOLARI (MEVLANA MAHALLESİ TÜRKOĞLU SOKAK NO:3 SİVAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FİDANLIK ALANI MERKEZ/SİVAS

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale Konusu Mallardan; 1. Kısım Park Yapı malzemeleri teslimatı Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 120 takvim günüdür 2. Kısım Bitki Alımı Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde işe başl


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.07.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SULARBAŞI MAH.KIZILAY SOK.SİVAS BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI KAT:4 NO:6 58040 - MERKEZ / SİVAS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Park yapı Malzemeleri kısmı için; Kamu ve özel sektöre yapılan her türlü Park Yapı Malzemesi  (Beton parke, beton bordür, kum, ahşap ve peyzaj ürünleri) malzemeleri alımı benzer iş olarak kabul edilecektir

Bitki Alımı kısmı için; Kamu ve özel sektöre yapılan her türlü Ağaç alımı benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN02043387