USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Resmi İlanlar

İLAN ZARA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İLAN ZARA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İLAN ZARA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN																	 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
08-07-2024 00:00
SİVAS
Google News
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İli  İlçe Mahalle / Köy Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Hazine Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Sivas  Zara Becekli Köyü 131 4 Ham Toprak 2.405,77 Tam 2.405,77 İmarsız 200.000,00 40.000,00 24.07.2024 09:30
2 Sivas  Zara Becekli Köyü 145 10 Ham Toprak 348,76 Tam 348,76 İmarsız 70.000,00 14.000,00 24.07.2024 09:45
3 Sivas  Zara Kürünlü Köyü 119 3 Ham Toprak 19.807,27 Tam 19.807,27 İmarsız 1.490.000,00 298.000,00 24.07.2024 10:00
4 Sivas  Zara Yeşilköy Köyü 108 125 Ham Toprak 66.111,53 Tam 66.111,53 İmarsız 1.540.000,00 308.00,00 24.07.2024 10:15
5 Sivas  Zara Kaylukaya Köyü 114 74 Ham Toprak 22.518,69 Tam 22.518,69 İmarsız 2.100.000,00 420.000,00 24.07.2024 10:30
6 Sivas  Zara Kaylukaya Köyü 120 8 Ham Toprak 17.398,69 Tam 17.398,69 İmarsız 2.150.000,00 430.000,00 24.07.2024 10:45
7 Sivas  Zara Alıçlıbel Köyü 120 5 Ham Toprak 881,76 Tam 881,76 İmarsız 150.000,00 30.000,00 24.07.2024 11:00
8 Sivas  Zara Alıçlıbel Köyü 120 1 Ham Toprak 528,83 Tam 528,83 İmarsız 90.000,00 18.000,00 24.07.2024 11:15

AÇIKLAMALAR:      
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 8 adet taşınmaz satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zara Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında  toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Zara Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı),  teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Zara Malmüdürlüğü  (Muhasebe  Servisi ) veya  Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz  için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve  ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım en fazla 2 (İki) Yıl da taksitlerle kanuni faiziyle birlikte ödenir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 
6-Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.  
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İrtibat No: 0346 227 03 73 / 665                                                      İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtrBasın No : ILN02053644